Wet informatie -uitwisseling ondergrondse netwerken (WION)

Kabel- en leidingeigenaren zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de ligging gegevens van de kabels en leidingen. Veronderstelt wordt dat in het verleden revisie- en ligging gegevens niet altijd op de juiste manier opgenomen en geactualiseerd zijn. Dit heeft ertoe geresulteerd dat deze (ontbrekende) gegevens alsnog opgezocht en inzichtelijk gemaakt dienen te worden conform de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten (WION). Het doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse infra (water-, elektriciteit- en gasleidingen, riolering, e.d.) te voorkomen. Op basis van de grondmetingen worden de gegevens door ons digitaal uitgewerkt met daarin de ligging van de aangetroffen kabels en leidingen weergegeven.

Aanleiding

Voor de herstructurering van het woonpark is het noodzakelijk een duidelijk beeld te hebben van de aanwezige ondergrondse infrastructuur. Dit is van belang voor zowel nieuwe ontwikkelingen als ook het onderhoud aan de bestaande infrastructuur. Ontwikkel- en onderhoudskosten worden gereduceerd door het tevoren weten, kunnen voorspellen, kunnen overzien en kunnen beïnvloeden of zelfs voorkomen van gebeurtenissen. Een ander doel van het inzichtelijk maken van de ondergrondse infra is het kunnen aflezen van de aanpassings- en/of uitbreidingsmogelijkheden van de ondergrondse infra structuur van het woonpark.

Doelstelling

De doelstelling is dat door de inzet van detectiemiddelen, zonder overlast voor de omgeving, kabels of stagnatie in uw bedrijfsvoering, de bodem worden gescand op de ligging van kabels, leidingen en buizen. De verkregen gegevens worden direct digitaal vastgelegd. De gevonden ondergrondse infra (water-, elektriciteit- en gasleidingen, riolering, e.d.) worden vervolgens vertaald naar gedetailleerde ondergrondse situatietekeningen welke na oplevering gebruikt kunnen worden bij onder andere:

- Controle van bestaande ondergrondse situatietekeningen;
- Het voorkomen van graafschades bij nieuwbouwontwikkelingen;
- Basisgegeven voor revisietekeningen van nieuwe ondergrondse infra na nieuwbouw;
- Kabelregistratie conform de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).

Meettechnieken

Voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden zal allereerst een inventarisatie plaatsvinden van de aanwezige ondergrondse infrastructuur op basis van bureauonderzoek: KLIC Oriëntatiemelding bij het Kadaster, dossieronderzoek in de vorm van bestaande tekeningen c.q. onderhoudsrapportages, vooroverleg met kabel/leidingbeheerders en een brainstormsessie met de Afdeling Technische Service & Onderhoud van OG. Dit wordt gedaan om op voorhand historische informatie over het te onderzoeken terrein bespreekbaar te maken en mogelijke onvolkomenheden bloot te leggen. Na afronding van het bureauonderzoek wordt gestart met het veldonderzoek doormiddel van grondmetingen. Er zijn veel middelen verkrijgbaar op het gebied van grondmeting, uiteenlopend van handzame meetapparatuur tot grote complexe systemen. Om hier een goede keuze in te kunnen maken is op basis van ervaring en advies van WionPlus BV gekozen voor de detectiemiddelen ‘grondradar’ en ‘radiodetectie’ om zodoende garant te kunnen staan voor een optimaal projectresultaat.

Proefgaten

Op het moment dat kabels- en leidingen met de grondradar of radiodetectie is gelokaliseerd, kan deze zeer gericht worden na gegraven. Proefgaten worden toegepast wanneer de kabels geïdentificeerd of gekwantificeerd moeten worden.